zakoni i propisi

       Važniji zakoni i propisi:

  • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18)
  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 32/2020)
  • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i Centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom ( NN br. 75/18)
  • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom ( NN br.75/18 , 120/18)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN br. 75/18)
  • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 75/18 , 120/18)
  • Pravilnik o zaštitnim i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br.75/18)
  • Cjenik usluga  pdf