Usluge - opširnije

Indeks Članka

 

USLUGA 1 – Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

Rehabilitacijska procjena je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije te podrazumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (rehabilitacijsku procjenu/sveobuhvatnu dijagnostiku). Cilj usluge je utvrđivanje daljnjih aktivnosti i mjera koje su potrebne za osmišljavanje plana profesionalne rehabilitacije i poboljšanja mogućnosti za razvoj profesionalne karijere. Rehabilitacijska procjena je osnova za davanje mišljenja o mogućnostima, vrsti i načinu profesionalne rehabilitacije, te za izradu Individualnog plana profesionalne rehabilitacije. Vremensko trajanje usluge ovisi o složenosti problematike i potrebama osoba s invaliditetom. Program rehabilitacijske procjene traje tjedan dana, do 6 sati na dan (maksimalno 30 sati na tjedan). Opseg i sadržaj aktivnosti za svakog se pojedinca oblikuje individualno, ovisno o individualnim potrebama, mogućnostima i postavljenim ciljevima.                                                                                                                    Uključivanje u rehabilitacijsku procjenu je primjereno za sve osobe kod kojih je prethodno utvrđeno ili se pretpostavlja sljedeće:

 • Prisutnost trajnih posljedica tjelesne ili psihičke bolesti ili poremećaja koje uzrokuju poteškoće u zapošljavanju i radu
 • Postojanje prepreka i poteškoća pri zapošljavanju i radu

         OČEKIVANI UČINCI USLUGE                                                                                                                                                                               

 Usluga je temelj za utvrđivanje potrebe za daljnim uslugama profesionalne rehabilitacije i utvrđivanje zapošljivosti osobe s invaliditetom te utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad. 

 

USLUGA 1.1.- Rehabilitacijska procjena-utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad 

Cilj usluge je utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad zaposlenim i nezaposlenim osobama s invaliditetom  koje dosada nisu ispunile kriterije za upis u Očevidnik  zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom. 

Vrijeme trajanja usluge je dva dana, do 6 sati na dan. 

 

USLUGA 2 – Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

Usluga se odnosi na pružanje pomoći korisniku u prevladavanju poteškoća koje mu otežavaju uključivanje u rad ili daljnje usluge profesionalne rehabilitacije, primjenjujući pritom individualne metode i pristupe. Korisnik se uključuje u uslugu nakon prethodno provedene usluge rehabilitacijske procjene. Namijenjena je osobama s invaliditetom od 15-te godine života koje zbog različitih poteškoća imaju prepreke pri uključivanju u radne procese, te za koje se na temelju prethodno provedene rehabilitacijske procjene utvrdilo da bi im ova vrsta pomoći mogla poboljšati kvalitetu života i /ili mogućnost uključivanja u radno i socijalno okruženje. 

 

USLUGA 3 – Izrada perspektiva

Nakon provedene usluge rehabilitacijske procjene slijedi usluga izrada perspektiva. Sastoji se od: opće profesionalne orijentacije, analize zanimanja i pronalaženja zanimanja. Cilj ove usluge je osmisliti individualni plan obrazovanja i rehabilitacije koji je prilagođen situaciji pojedinca uzimajući u obzir njegove interese, sposobnosti, prethodno stečena znanja i vještine, zdravstvena ograničenja, situaciju na regionalnom tržištu rada, te smjernice naručitelja vezane za financiranje. Provediva poslovna perspektiva razrađuje se zajedno s korisnikom i na kraju moraju bit ponuđena barem dva zanimanja. Usluga se provodi u ukupnom trajanju od 15 dana. Prvih pet dana provodi se opća profesionalna orijentacija, sljedećih pet dana analiza zanimanja, a zadnjih pet dana pronalaženje zanimanja. Iznimno, usluga može trajati i dulje, ali ne dulje od šest tjedana i to kada se radi o kompleksnijim oštećenjima, kao što su npr. oštećenja vida, ozljede mozga, kronične psihčke bolesti i poremećaji koji su često povezani s promjenama u funkcioniranju tijekom dana, te drugi primjeri kompleksnih oštećenja. Tjedni raspored sadrži minimalno 32 nastavna sata uz obvezu organiziranja jednog dugog dana kako bi se testirala radna izdržljivost korisnika. Usluga je namijenjena osobama s invaliditetom od 15-e godine života  koje je uputio naručitelj usluge radi utvrđivanja provedive poslovne perspetive.

 

USLUGA 4 – Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja

Analiza radnog mjesta je stručni postupak kojim se na sustavan način utvrđuje popis poslova na određenom radnom mjestu, uvjeti rada s posebnim naglaskom na opasnosti kojima je potencijalni zaposlenik izložen tijekom obavljanja posla, te zahtjevi koje mora zadovoljiti. Svrha usluge je procijeniti usklađenost radnog mjesta s preostalim radnim i općim sposobnostima osobe s invaliditetom te njezinim iskustvima, znanjima i vještinama stečenim poslom ili osposobljavanjem. Vrijeme trajanja usluge je od 20 do 40 sati.  Usluga je namijenjena osobama s invaliditetom koje se u procesu profesionalne rehabilitacije uključuju u osposobljavanje ili zapošljavanje na određenom radnom mjestu. Usluga je namijenjena i poslodavcima koji zapošljavaju ili planiraju zaposliti osobu s invaliditetom na određenom radnom mjestu.

OČEKIVANI UČINCI USLUGE

 • Usluga omogućuje:
 • sigurno uključivanje osoba s invaliditetom u osposobljavanje ili zapošljavanje na određenom radnom mjestu bez opasnosti od daljnjeg narušavanja zdravstvenog stanja
 • izradu plana arhitektonske i tehničke prilagodbe
 • utemeljenu procjenu radne učinkovitosti osobe s invaliditetom
 • utemeljenu procjenu potrebne stručne podrške na određenom radnom mjestu i radnom okruženju.

 

USLUGA 5 – Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom

Usluga se odnosi na pružanje specifične individualizirane stručne podrške i stručnog praćenja korisniku tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja, prvenstveno u rješavanju eventualnih problma i prepreka u tom području, kao i pružanje individualne pomoći u učenju s ciljem uspješnog završavanja programa. Provodi se u situacijama kada:

 • Centar izvodi uslugu u suradnji s nekom drugom ustanovom zbog čega su potrebni kontinuirano praćenje i stručna podrška korisniku, 
 • se predviđa da je korisniku tijekom provođenja profesionalne rehabilitacije potreban specifičn oblik stručne podrške prilagođen individualnim potrebama.

 

USLUGA 6 – Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju

Stručna podrška i praćenje na radnom mjestu skup je individualiziranih postupaka kojima se osobi s invaliditetom, poslodavcu i osobama u radnom okruženju pruža  specifična pomoć pr pravodobnom prepoznavanju i rješavanju problema i prepreka u radnom okruženju i međuljudskim odnosima, pomoć u prilagodbi poslu i radnom okruženju te zadržavanju zaposlenja.  Vremensko trajanje usluge je do 12 mjeseci  u ukupnom opsegu do 100 sati. 

OČEKIVANI UČINCI USLUGE

 • uspješna prilagodba određenom poslu i radnom okruženju
 • pružanje specifične pomoći pri pravodobnom prepoznavanju i rješavanju problema i prepreka u radnom okruženju i međuljudskim odnosima
 • smanjivanje mogućnosti neuspjeha i gubitka posla, te s tim povezanih negativnih iskustava
 • poticanje i podržavanje što većeg stupnja samostalnosti osobe s invaliditetom, aktivnog sudjelovanja i doprinosa zajednici
 • pomoć u prilagodbi poslu i radnom okruženju, te zadržavanju zaposlenja zaposlenim osobama kod kojih su nastupile iznenadne promjene u zdravstvenom stanju (npr. teško oštećenje vida u odrasloj dobi).

 

USLUGA 7 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar)

Radni centar oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja podrazumijeva „učenje kroz rad“ jednostavnijih radnih operacija i poslova. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja, vještine i navike potrebne za obavljanje poslova pojedinog zanimanja u pojedinoj fazi procesa. Usluga integrira sljedeće aktivnosti: 1. Osposobljavanje na simuliranom radnom mjestu; 2. Dodatni sadržaj; 3. Organizacija stručne prakse. 

U radionicama radnog centra simuliraju se radni procesi različitih zanatsko industrijskih i uslužnih struka i zanimanaj i ostalih pomoćnih zanimanja, slijedeći uobičajene faze rada i služeći se standardnim alatima, strojevima i materijalima. Vremensko trajanje udluge je od 3 do 6 mjeseci. S obzirom na vrstu, težinu i kompleksnost oštećenja pojedinog korisnika usluga može trajati i dulje, ali ne dulje od 12 mjeseci. 

 • OČEKIVANI UČINCI USLUGE
 • jačanje osobnih i profesionalnih kompetencija i radnih potencijala prijeko potrebnih za adaptaciju na realnu radnu sredinu
 • pružanje mogućnosti praktičnog stjecanja, obnavljanja i usavršavanja radnih sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova pojedinih zanatsko-industrijskih zanimanja na konkretnom proizvodu, odnosno fazi rada
 • postupna prilagodba i jačanje radnog ritma korisnika “korak po korak” uz postupno povećanje satnice, te jačanje individualnih mehanizama adaptabilnosti
 • usvajanje, održavanje i poboljšavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
 • povećavanje razine radne učinkovitosti i poboljšanje kvalitete izrade proizvoda
 • približavanje tržišta rada i skraćivanje vremena adaptacije na realnu radnu sredinu kroz radnu probu/praksu kod poslodavca na poslovima za koje se korisnik tijekom rada u radnom centru priprema
 • poboljšanje mogućnosti zapošljavanja i napredovanja u profesionalnoj karijeri u različitim zanatsko-industrijskim zanimanjima.

 

USLUGA 8 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica)

U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili Izrada perspektiva. Virtualna radionica (vježbenička tvrtka) oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja razumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih, financijsko-računovodstvenih, komercijalno-marketinških i sl. poslova čime jačaju osobne i profesionalne kompetencije. Vremensko trajanje usluge je 6 mjeseci. Vrmenski usluga može trajati i dulje, ali ne dulje od 12 mjeseci i to kada se radi o složenijim oštećenjima, kao što su npr. oštećenja vida, ozljede moozga, kronične psihičke bolesti i poremećaji, te drugi primjeri složenih i kombiniranih oštećenja. 

OČEKIVANI UČINCI USLUGE

 • jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija prijeko potrebnih za adaptaciju na realnu radnu sredinu
 • pružanje mogućnosti praktičnog obnavljanja i usavršavanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje administrativnih, financijsko-računovodstvenih i komercijalno-marketinških poslova
 • postupna prilagodba i jačanje radnog ritma korisnika “korak po korak” uz postupno povećanje satnice, te jačanje individualnih mehanizama adaptabilnosti
 • postupni pomak mentalnog sklopa korisnika od „Idem u školu“ do „Idem na posao“
 • održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
 • razvoj kreativnosti, odgovornosti i profesionalizma u obavljanju pojedinoga posla, zainteresiranosti za struku, komunikativnosti, poduzetničkog duha, suradnje, međusobne tolerancije i osjetljivosti za timski rad
 • pružanje potpore uspostavljanju kontakata s potencijalnim poslodavcima
 • pružanje mogućnosti korisnicima da tijekom radne probe/prakse spoznaju kako djeluje gospodarski sustav naše države, te sve potrebne prateće institucije
 • poboljšanje zapošljivosti, konkurentnosti i napredovanja u profesionalnoj karijeri osoba s invaliditetom u administrativnim, financijskoračunovodstvenim i komercijalno-marketinškim poslovima.

 

USLUGA 9 – Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

Usluga obuhvaća različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstva za rad koje na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom. Prilagodbe uključuju prilagodbu svih aspekata radnog mjesta i radnog okoliša: fizičkih, organizacijskih, kognitivnih i dr. Usluga uključuje i grubu procjenu visine troškova potrebnih za prilagodbu radnog mjesta i okruženja. Za provedbu usluge izrade plana arhitektonske i tehničke prilagodbe potrebna je prethodna provedba usluge analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja. Usluga je namijenjena osobama s invaliditetom od 15-e godine života na dalje koje imaju preostalu radnu sposobnost i koje za učinkovito, sigurno i zdravo uključivanje u rad trebaju prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša te prilagođenu opremu i sredstva za rad. Vremensko razdoblje za provođenje usluge je do 20 sati na pojedinom radnom mjestu.

OČEKIVANI UČINCI USLUGE

 • povećanje mogućnosti uspješnog zapošljavanja i zadržavanja posla
 • povećanje radne učinkovitosti, izdržljivosti i samostalnosti u radu
 • povećanje mogućnosti za sigurno obavljanje posla
 • razumna prilagodba rada osobi s invaliditetom
 • sprečavanje pogoršanja zdravstvenog stanja

 

USLUGA 10 – Procjena radne učinkovitosti

Usluga obuhvaća skup aktivnosti kojma s eprocjenjuje sveukupno funkcioniranje osobe s invaliditetom na određenom radnom mjestu. Namijenjena je procjeni zaposšljivosti osobe s invaliditetom te ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invalditetom kojima je utvrđena smanjena radna učinkovitost kso posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.   je namijenjena ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invaliditetom zbog smanjene radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Usluga je osnova za procjenu zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom. Vremesnko trajanje usluge je 25 sati za svakog pojedinog korisnika. 

OČEKIVANI UČINCI USLUGE

 •   ostvarivanje prava na subvenciju plaće i druge financijske poticaje za osobe s invaliditetom koje zbog posljedica bolesti ili poteškoća ne postižu očekivani radni učinak
 •   procjena mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom
 •   osiguravanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom

USLUGA 11- Radno osposbljavanje na konkretnom radnom mjestu 

Usluga podrazumijeva usvajanje novih i usavršavanje postojećih radnih vještina kroz rad na konkretnom radnom mjestu, jačanje radnih potencijala, povećanje efikasnosti rada i mogućnosti za uspješnu prilagodbu u ranoj okolini, pogotovo ako je osoba bila duže vrijeme izvan radnog procesa ( uslijed dugotrajnih bolovanja, iznenadnih promjena u zdravstvenom stanju te duže nezapolenosti) Aktivnosti usluge usmjerene su na razvoj, očuvanje i poboljšanje produktivnosti osobe. Vremensko trajanje usluge je od 3 mjeseca do najviše 9 mjeseci, ovisno o procijenjenom stupnju poteškoća i prepreka kod osobe te o zahtjevnosti radnih zadataka za koje s eosoba osposobljava. Iznimno, radno osposobljavanje osoba s invaliditetom u zaštitnoj radionici može trajati najduže do 24 mjeseca. 

USLUGA 12- Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom

Usluga podrazumijeva stjecanje znanja i vještina kroz verificirane obrazovne programe, koji će osobi s invaliditetom omogućiti uspješno zapošljavanje i rad. U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili izrada perspektiva, ukoliko je nalazom i mišljenjem preporučena usluga obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom, a prema Individualnom planu profesionalne rehabilitacije. Vrijeme trajanja usluge ovisi o verificiranom programu osposobljavanja, obrazovanja ili usavršavanja.