Centar za profesionalnu rehabilitaciju Ruđera Boškovića 30, Split
Sub - Ned: Zatvoreno
+ (385) 021 240-340
info@czprs.hr

Novosti

Title Image

Poslodavci

Poslodavci

Možda u vašem radnom okruženju imate osobe koje iskazuju teškoće u radnom funkcioniranju ili ulažu povećan napor koji šteti njihovom zdravlju?

Kako im osigurati status osobe s invaliditetom u odnosu na rad i sva prava koja iz toga proizlaze?

Kako radnicima s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjem olakšati rad uvođenjem razumne prilagodbe te kako ostvariti pravo na tehničku i arhitektonsku prilagodbu radnog mjesta?

Tko su obveznici kvotnog zapošljavanja i kako se kvotna obveza ispunjava?

Koje sve poticaje mogu ostvariti poslodavci koji zapošljavaju ili planiraju zaposliti osobe s invaliditetom?

Kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom

TKO SU OBVEZNICI KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

TKO SU OBVEZNICI KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA
Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica, poslodavaca u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad.
Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

KAKO ISPUNITI OBVEZU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da:

 

1. zaposli propisani broj osoba s invaliditetom

 

2. zamjenskom kvotom na način da:

 • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava,
 • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom,
 • primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s poteškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom (jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom),
 • primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju (jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom),
 • sklopi jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta,
 • primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom (jedna primljena osoba priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom),
 • da jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osoba s invaliditetom.

 

3. plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom

 

4. kombinacijom navedenih načina

IZUZEĆE OD OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

 Poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota izuzimaju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga RH, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca  i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu.

NOVČANA NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Osnovica izračuna (minimalna bruto plaća) za razdoblje 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine iznosi 840 €.

NAGRADE ZA ZAPOŠLJAVANJE IZVAN KVOTE

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu. Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže 12 mjeseci kontinuirano za svaku osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote

 • novčana nagrada u 2024. godini = 252 €

Poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom

TKO MOŽE OSTVARITI POTICAJE?

Poticaje mogu ostvariti:

 • poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada
 • osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju
 • zaštitne i integrativne radionice
 • tijela državne uprave, sudbene vlasti, državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove i izvanproračunski korisnici, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežnom vlasništvu RH, pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima – mogu ostvariti samo poticaj sufinanciranja troškova za prilagodbu uvjeta rada i financiranje troškova stručne podrške

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, uz uvjet da nema dugovanja prema radnicima niti državi.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti sljedeće poticaje:
 • subvenciju plaće osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom
 • subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 • financiranje troškova stručne podrške
 • posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom
 • potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom (na svoje ime)
 • sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

 

+ novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote

Zaštitna ili integrativna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:
 • subvenciju plaće osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom
 • posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama
 • subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 • sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama
SUBVENCIJA PLAĆE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Za zaposlenu osobu s invaliditetom upisanu u očevidnik poslodavac može ostvariti subvenciju na plaću i to:
– za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, samozapošljavanje i za zapošljavanje u zaštitnoj i integrativnoj radionici 10-70% osnovice za izračun subvencije
– za zapošljavanje na zaštitnom radnom mjestu u zaštitnim i integrativnom radionicama 75% osnovice za izračun subvencije

• postotak utvrđuje Centar za profesionalnu rehabilitaciju – usluga 10. Procjena radne učinkovitosti
• temeljem Nalaza i mišljenja o procjeni radne učinkovitosti Centra poslodavac ostvaruje pravo na subvenciju po isteku tri mjeseca od dana upisa zaposlenika u očevidnik
• osnovica izračuna = bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom
• zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži subvencija plaće

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

Sufinanciranje troškova za stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi za programe:

 

osposobljavanja – stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti (težište na praktičnom savladavanju i usvajanju znanja i vještina radnih operacija)
usavršavanja – programi namijenjeni stručnjacima sa najmanje završenom srednjom naobrazbom koji proširuju stručno znanje u skladu s potrebama tržišta rada i razvojem novih tehnologija
• programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i za stjecanje novih znanja
• programi višega stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (poslovođa, majstor ili specijalizirani djelatnik)
• sufinancira se 50 -70 % iznosa troškova (upisnina, prijevoz u međugradskom ili međumjesnom prijevozu)
• programi obrazovanja u trajanju od najduže 6 mjeseci (iznimno do 12 mjeseci)
• zahtjev se ne može podnijeti za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA – ARHITEKTONSKA PRILAGODBA

Sufinanciranje troškova arhitektonske prilagodbe namijenjeno je poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te za samozaposlene osobe s invaliditetom kojima je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno kloniti arhitektonske barijere u radnom prostoru koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca.

 

Ostvaruje se temeljem Nalaza i mišljenje Centra za profesionalnu rehabilitaciju nakon provedene usluge 9. – Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) za koju je potrebno prethodno podnijeti narudžbenicu.

 

Nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali maksimalno do 40 osnovica (minimalna plaća) za jednu osobu s invaliditetom (33.600 €)

 

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena.

 

Obvezni sadržaj ugovora
• posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja
• posljedice nepoštivanja odredbe obveze neotkazivanja ugovora o radu 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA – TEHNIČKA PRILAGODBA

Sufinanciranje troškova arhitektonske prilagodbe namijenjeno je poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, u zaštitnoj i integrativnoj radionici, javnim i državnim službama te za samozaposlene osobe s invaliditetom kojima je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto.

 

Ostvaruje se temeljem Nalaza i mišljenje Centra za profesionalnu rehabilitaciju nakon provedene usluge 9. – Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) za koju je potrebno prethodno podnijeti narudžbenicu.

 

Nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali maksimalno do 40 osnovica (minimalna plaća) za jednu osobu s invaliditetom (33.600 €)

 

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena.

 

Obvezni sadržaj ugovora
• posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja
• posljedice nepoštivanja odredbe obveze neotkazivanja ugovora o radu 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena

SUBVENCIJA U VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica ostvaruju pravo na subvenciju uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u  iznosu od 75% osnovice za subvenciju za doprinos.

 

 • osnovica za izračun subvencije za doprinos je obračunat i uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja
 • pravo se ostvaruje s danom podnošenja potpunog zahtjeva u roku od 30 dana od dana isplate plaće, te uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži naknada
POSEBNA SREDSTVA ZA RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I POSLOVNIH PROCESA

U CILJU ZAPOŠLJAVANJA I ODRŽAVANJA ZAPOSLENOSTI OSOBA S INVALIDITETOM KOD POSLODAVACA NA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA, ODNOSNO KOD OSOBA S INVALIDITETOM KOJE SE SAMOZAPOŠLJAVAJU
javnim natječajima mogu se dodijeliti sredstava za slijedeće kategorije poslodavaca:
• poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit
• osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit
• neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada.

 

Dodjeljuju se i posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja u zaštitnim i integrativnim radionicama.

 

Uvjete i način dodjele posebnih sredstava određuje Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, u državnim i javnim službama, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljavanja može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške ako je Nalazom i mišljenjem Centra utvrđena takva potreba, a prema planu individualne podrške kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške – usluga 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju.

 

• trošak stručne podrške isplaćuje se izravno poslodavcu
• zahtjev se podnosi u roku 8 dana od sklapanja ugovora o pružanju stručne podrške

 

Ugovorom se utvrđuje
• trajanje, oblik i vrsta stručne podrške
• broj sati potrebne stručne podrške
• podaci o pružatelju usluge stručne podrške
• iznos financiranja
• način izvještavanja o izvršenoj usluzi stručne podrške

POTPORA ZA ODRŽIVOST SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM
 • Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 132,75 € mjesečno, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla te za potrebe dolaska na mjesto obavljanja djelatnosti i odlaska s mjesta obavljanja djelatnosti, pod uvjetom da su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

 • pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva koji se podnosi najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec
 • trošak prijevoza na radno mjesto nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom, i to:
 • u visini iznosa mjesečne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom isto kao mjesto rada
 • u visini iznosa mjesečne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom različito od mjesta rada
 • za korištenje privatnog osobnog automobila ukoliko nema organiziranog javnog prijevoza u visini iznosa od 0,13 € po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja osobe s invaliditetom do mjesta rada u oba smjera
 • trošak prijevoza za obavljanje djelatnosti nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom, i to:
 • u visini iznosa pojedinačne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto rada osobe isto kao mjesto obavljanja djelatnosti, samo kada nema osiguranu mjesečnu kartu za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla
 • u visini iznosa pojedinačne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto rada osobe različito od mjesta obavljanja djelatnosti, samo kada nema osiguranu mjesečnu kartu za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla
 • za korištenje službenog ili privatnog osobnog automobila u službene svrhe u slučaju da nema organiziranog javnog prijevoza u visini iznosa od 0,13 € po kilometru udaljenosti od mjesta rada osobe s invaliditetom do mjesta obavljanja djelatnosti (u oba smjera)
 • u visini troškova prijevoza obračunatih od strane pružatelja usluge taksi prijevoza u slučaju da osobi s invaliditetom zbog vrste i težine invaliditeta nije omogućeno korištenje javnog prijevoza ili ukoliko ista nije u mogućnosti koristiti službeni odnosno privatni osobni automobil za potrebe obavljanja djelatnosti ali najviše do 132 € mjesečno po zaposlenoj osobi s invaliditetom
 • poslodavcu koji ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prijevoza osoba s invaliditetom priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez poreza na dodanu vrijednost), dok se poslodavcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prijevoza osoba s invaliditetom priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa porezom na dodanu vrijednost).
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA STRUČNIH RADNIKA I RADNIH INSTRUKTORA U ZAŠTITNIM I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA
 • integrativna i zaštitna radionica može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova rada za svakog stručnog radnika i radnog instruktora zaposlenog do minimalnog broja stručnih radnika i radnih instruktora koje integrativna radionica i zaštitna radionica mora zaposliti sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • integrativna radionica i zaštitna radionica ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stručnih radnika i radnih instruktora zaposlenih iznad minimalnog broja propisanog sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018)
 • osnovica za izračun troškova rada stručnog osoblja je zbroj iznosa osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja zaposlene osobe (bruto I plaća zaposlene osobe) i iznosa obračunatog i uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, najviše do iznosa 1.992,03 €
 • integrativna radionica i zaštitna radionica može za svakog zaposlenog stručnog radnika ostvariti sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja u iznosu od 100% osnovice za troškove rada stručnog osoblja, odnosno za svakog zaposlenog radnog instruktora u iznosu od 50% osnovice za troškove rada stručnog osoblja
 • pravo na sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva koji se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTICAJE

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje poticaja dostupni su na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom zosi.hr.

Izmjenama Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 145/20) propisana je obveza registracije u sustav NERA radi praćenja kvotne obveze te dostave izjava o izuzećima, najave zamjenske kvote, ispunjenja zamjenske kvote, zahtjeva za povrat više uplaćenih sredstava.

Poveznica na kojoj se putem certifikata (potrebnog za elektronički potpis) možete prijaviti u programsko rješenje NERA putem kojeg možete podnijeti e-zahtjev za zamjensku kvotu i e-izjavu za izuzimanja iz ukupnog broja zaposlenih te pratiti svoju kvotnu obvezu nalazi se na web stranici Zavoda.

Pismeni upiti se podnose na e adresu kvota@zosi.hr

Skip to content