Centar za profesionalnu rehabilitaciju Ruđera Boškovića 30, Split
Sub - Ned: Zatvoreno
+ (385) 021 240-340
info@czprs.hr

Novosti

Title Image

Politika privatnosti

SVRHA POLITIKE PRIVATNOSTI
Svrha ove Politike privatnosti Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split je ostvarivanje zakonitosti i transparentnosti obrade osobnih podataka i pružanja informacija vezanih za obradu osobnih podataka, a time i ostvarivanja prava ispitanika.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Voditelj obrade osobnih podataka je Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split, Ruđera Boškovića 30, Split, tel.: +385 21 240 340, wmail: info@czprs.hr .

Službenika za zaštitu osobnih podataka je Josipa Tolić Delija, koju možete kontaktirati na e-mail josipa.tolic.delija@czprs.hr

SVRHA I PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (dalje: Centar) prikuplja i obrađuje osobne podatke koji su nužni u svrhu obavljanja djelatnosti organiziranja i izvođenja usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom (članak 6. st.1. t. (e) Opće Uredbe). Zadaće i ovlasti Centra propisane pravnim propisima i to Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18, 145/20) koji uključuju Standarde usluga profesionalne rehabilitacije te Uredbom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (Narodne novine broj 9/2019).

Ako želite koristiti naše usluge pa nam samoinicijativno pošaljete osobne podatke izravno na naš e-mail, takve podatke prikupljamo i obrađujemo u ograničenom obujmu samo kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš upit. Kontaktirajući nas izravno putem e-mail pošte jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama Politike privatnosti.

Osobne podatke obrađujemo kad je obrada nužna za izvršenje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (članak 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe).

Osobne podatke obrađujemo radi poštovanja i ispunjavanja pravnih obveza Centra (članak 6. st. 1. t. (c) Opće uredbe) u svrhu:

 • zasnivanja radnog odnosa u Centru
 • ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom
 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
 • sklapanja ugovora o djelu, ostvarivanja prava i obveza iz tog ugovora
 • ostvarivanja prava i obveza prema članovima tijela Centra i u vezi s funkcioniranjem tijela – provođenja posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole (članak 6. st 1. t. (a) Opće uredbe), u svrhu:

 • olakšavanja provođenja posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti isključivo u odnosu na zaposlenike.
 • boljeg funkcioniranja svih značajki mrežne stranice Centra i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva – u svrhu analize korištenja mrežne stranice Centra.

Vaši podaci neće biti prikupljani u opsegu većem od potrebe postizanja navedene svrhe.

TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Pristup Vašim podacima imaju ovlašteni djelatnici Centra kada je to nužno radi postizanja svrhe za koju su podaci prikupljeni.

Centar trećoj strani može proslijediti podatke samo uz pisani pristanak korisnika, osim u slučajevima kada je takva obveza regulirana zakonom ili po zahtjevu državnog tijela utemeljenog na zakonu.

Osobne podatke možemo podijeliti samo s ovlaštenim trećim pružateljem usluge, koji provodi neke aktivnosti u naše ime, kao što je upravljanje mrežnom stranicom, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga.

VREMENSKO ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

PRAVA VEZANA UZ OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Pravo na pristup osobnim podacima: Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih osoba.

Pravo na ispravak: Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, poštom ili e-mailom. U tom slučaju u zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na brisanje: Imate pravo tražiti i ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojoj podliježe voditelj obrade;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe.

Iznimke vezane uz ostvarivanje prava na brisanje: Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna: a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; c) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom na brisanje može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili d) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka: Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših podataka ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka

Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam prethodno pružili, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se: a) obrada temelji na privoli ili ugovoru; i b) obrada se provodi automatiziranim putem.

Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Pravo koje se odnosi na privolu: Ako se obrada podataka temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, ali povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke. Na pisani zahtjev, u zakonskom roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva obavijestit ćemo Vas jesmo li i koje smo Vaše osobne podatke prikupili tijekom Vaših posjeta našoj internetskoj stranici. Molimo Vas da zahtjev uputite na adresu tolic.delija@czprs.hr Pristanak na korištenje Vaših osobnih podataka, u cijelosti ili dijelu, možete ukloniti u bilo kojem trenutku. Po primitku zahtjeva za uklanjanje pristanka, vaši podaci će biti izbrisani.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezali su se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Ravnatelj, članovi Upravnog vijeća, zaposlenici Centra i druge osobe koje po bilo kojoj osnovi sudjeluju u radu Centra dužni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka radnog odnosa, članstva odnosno odnosa na temelju kojeg je nastala obveza čuvanja tajne.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA
Na službenim mrežnim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) –tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje mrežnu stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Centar je ovlašten mijenjati tekst izjave u bilo koje vrijeme objavljivanjem izmjenjenog i/ili dopunjenog teksta na mrežnim stranicama Centra.

Skip to content